Skip to content

Stadgar för Föreningen Lysekils Dykmuseum

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Föreningen Lysekils Dykmuseum. Föreningen har sitt säte i Lysekil.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är ideell och har tre huvudsyften:

  1. Att verka för att få till stånd ett permanent dykhistoriskt museum i Lysekil.
  2. Att svara för driften av ett sådant museum, samt på olika sätt bidra till finansieringen av denna
  3. Att genom program- och annan verksamhet lyfta fram svensk dykhistoria och -teknik, i synnerhet sådan med anknytning till Lysekilsområdet och Västkusten.

Föreningen är fristående samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla och envar som stöder dess syften, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på föreningens medlemsmöten och årsmöten. Ett medlemskap berättigar till en röst.

Medlemskap i föreningen kan erhållas i form av personligt medlemskap, familjemedlemskap, livstidsmedlemskap, föreningsmedlemskap samt företagsmedlemskap. Föreningens medlemsavgifter fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlemsavgiften erläggs på det sätt och inom den tidsrymd som styrelsen bestämmer.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlemmen på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet (3/4).

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen meddela styrelsen detta och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde.

Styrelsen såväl som medlemmar äger rätt att föreslå fysisk person som hedersmedlem i föreningen. Beslut om hedersmedlemskap fattas av årsmötet.

§ 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas under första kvartalet varje år och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som skall behandlas på mötet, detta skall dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Dagordningen för årsmötet skall innehålla följande punkter:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringsperson, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Behandling av inkomna medlemsmotioner och styrelsens förslag
10. Val av ordförande
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av två suppleanter
13. Val av en revisor samt en revisorssuppleant
14. Val av valberedning (två personer, varav en sammankallande)
15. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
16. Eventuella övriga frågor
17. Mötet avslutas

Styrelsen skall bestå av 3, 5, 7 eller 9 ledamöter, inklusive ordföranden. Med undantag för ordföranden konstituerar styrelsen sig själv, inklusive kassörsrollen. Ordföranden och övriga ledamöter väljs på två år, hälften åt gången. Revisor och revisorssuppleant samt valberedning väljs på ett år.

§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 6 Beslutsformer

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsesammanträde.

För årsmöte och extra årsmöte gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt, under förutsättning att medlemsavgiften erlagts. För att årsmötet skall vara beslutsmässigt krävs att det är behörigt utlyst. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Besluten fattas med ja- eller nejrop. Vid begäran om votering används handuppräckning.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna har begärt det. Sammanträde kan ske både fysiskt och via telefon eller annat elektroniskt medium. För styrelsemöte gäller att endast närvarande ledamöter har rösträtt. Beslut på styrelsemöten fattas med enkel majoritet. För att styrelsen skall vara beslutsmässig gäller att samtliga ledamöter skall ha kallats till mötet samt att minst tre ledamöter, inklusive ordföranden, deltar vid beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid såväl årsmöte som extra årsmöte och styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden samt särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall på begäran föras till protokollet. Föreningens protokoll skall vara tillgängliga för alla medlemmar.

§ 7 Firmatecknare

Ordföranden och kassören tecknar firman i förening.

§ 8 Adjungering av ledamot

Styrelsen äger rätt att vid behov och för särskilda uppgifter utse person till adjungerad styrelseledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt i styrelsen, men däremot yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

§ 9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 10 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall uppkommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får dock frågan avgöras interimistiskt av styrelsen för att senare beslutas av årsmötet.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet (2/3) på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 12 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet (3/4) på två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till verksamhet som delar föreningens syften och/eller verkar i dess anda. Föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Bohusläns föreningsarkiv.

Back To Top